XXVI International Award “Luigi Illica”


September 9, 2009
Castell’Arquato (PC), Italy

XXVI INTERNATIONAL AWARD “LUIGI ILLICA”

to MARCO IANNELLI and NIKOLAOS VELISSIOTIS for their work to recover “Cassandra” by Luigi Illica and Vittorio Gnecchi Ruscone